SUAMIR, I Nyoman; RASTA, I Made. Studi Eksperimental Kinerja Temperatur Dan Energi Integrasi Bio-PCM Pada Chest Freezer. Matrix : Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 7-12, mar. 2019. ISSN 2580-5630. Available at: <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/matrix/article/view/1046>. Date accessed: 26 feb. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.31940/matrix.v9i1.1046.