Parwita, ...., Yasada, ...., & Mudhina, .... (2020). Drainage Handling System in Tambaloka City. Logic : Jurnal Rancang Bangun Dan Teknologi, 20(3), 176-181. doi:10.31940/logic.v20i3.2169