Septevany, ...., Dyah, ...., Darlina, ...., & Rosbaedi, .... (2019). Khazanah Leksikon Kepadian Sawah Komunitas Tutur Sunda : Kajian Ekolinguistik. Proceedings, 0, 8-17. Retrieved from